Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze website, betekent dat de gebruiker
instemt met de volgende bepalingen:

Gebruik van deze website
De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is
niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de
geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties,
grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij
of gedeponeerd door Caravanverzekering.eu. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het
merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen
van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de
website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te
vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat Caravanverzekering.eu de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen
en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden
geacht, kan Caravanverzekering.eu niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
geboden informatie. Caravanverzekering.eu streeft ernaar dat de informatie op deze website correct is.
Caravanverzekering.eu is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en
foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd,
verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor
schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden
kunnen ontstaan. Voor de inhoud van websites die niet door Caravanverzekering.eu worden onderhouden
en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website aanvaardt Caravanverzekering.eu geen
enkele aansprakelijkheid.

Virussen
Caravanverzekering.eu garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die
via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
Caravanverzekering.eu behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van
deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient
aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de
hoogte bent